Reklamacije

Reklamaciju na robu kupljenu preko internet sajta www.payot.rs radi ostvarivanja svojih prava usled nesaobraznosti proizvoda (čl. 52, 54. i 81. ZZOP), kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

  • Kupac može da izjavi usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena, odnosno drugom mestu koje je određeno za prijem reklamacija, telefonom na 063/213544, pisanim putem na adresu BEAUTY GROUP DOO, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10d/vp82 ili elektronskim putem na e-mail beautygroup@sbb.rs  isključivo uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini.

BEAUTY GROUP d.o.o. dužan  da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje 2 godine od dana podnošenja reklamacije Kupca.

  • Evidencija o primljenim reklamacijama vodi se u obliku ukoričene knjige i sadrži naročito podatke o podnosiocu i datumu prijema reklamacije, podatke o robi, kratkom opisu nesaobraznosti i zahtevu iz reklamacija, datumu izdavanja potvrde i prijemu reklamacije, odluci o odgovoru Kupcu, datumu dostavljanja te odluke, ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio Kupac, načinu i datumu rešavanja reklamacije, kao i informacije o produžavanju roka za rešavanje reklamacije.

BEAUTY GROUP je odgovoran  za nesaobraznost robe ugovoru koja sa pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na Kupca. Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Kupca pretpostavlja se da je nesobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

Kupac koji je obavestio BEAUTY GROUP d.o.o.o nesaobraznosti robe ima pravo da zahteva od BEAUTY GROUP d.o.o. da otkloni nesaobraznost bez naknade, zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Ukoliko postoji nesaobraznost robe, Kupac je posle prihvaćene reklamacije može vratiti putem kurirske službe sa kojom BEAUTY GROUP d.o.o. ima zaključen ugovor, a to je Dailly Express ili lično doneti na adresu Bulevar Mihajla Pupina 10z/vp82.

Kupac je dužan da se pridržava svih uputstava iz deklaracije u pogledu namenske upotrebe robe, njegovog održavanja i sl. Kupac nema pravo na reklamaciju ako je nedostatak na robi nastao njegovom krivicom, fizičkim oštećenjem pri upotrebi robe ili nepravilnog održavanja robe.

Ovlašćena osoba BEAUTY GROUP d.o.o. za prijem reklamacija prilikom prijema reklamacije od strane Kupca koji je robu kupio preko internet prodavnice BEAUTY GROUP internet prodavnica, u reklamacioni list koji daje/dostavlja Kupcu unosi sledeće podatke: Ime i prezime podnosioca reklamacije, adresu podnosioca reklamacije, broj telefona podnosioca reklamacije, naziv robe koja se reklamira, razlog podnošenja reklamacije, broj reklamacije, datum podnošenja reklamacije.

Osoba ovlašćena za prijem reklamacija sve podatke o prispelim reklamacijama, kao i načinu njihovog razrešenja unosi u knjigu evidencija i reklamacija. Osoba ovlašćena za prijem reklamacije je dužna da primi svaku reklamaciju i prosledi je osobi imenovanoj od strane BEAUTY GROUP  koja odlučuje o reklamaciji i daljem vođenju postupka. Osoba koja odlučuje i koja je odgovorna za rešavanje reklamacije, o reklamaciji odlučuje odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije. O odluci reklamacije ovlašćeno lice obaveštava Kupca pisanim putem, slanjem obaveštenja elektronskim putem. Transportni troškovi koji nastanu po osnovu prihvaćene reklamacije padaju na teret BEAUTY GROUP.

Po prijemu reklamacije, putem SMS poruke  ili elektronskim putem na e-mail Kupca sa kog je reklamacija izjavljena, saopštićem broj pod kojim je reklamacija zavedena.

U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, BEAUTY GROUP d.o.o. će doneti odluku da li se reklamacija prihvata ili odbija, izjasniti o zahtevu Kupca, dati konkretan predlog načina i roka za rešavanje reklamacije, i  pisanim ili elektronskim putem obavestiti  Kupca o daljim postupanjima.

Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od dana prijema iste.

BEAUTY GROUP d.o.o. će postupiti u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost Kupca.

U  slučaju da BEAUTY GROUP d.o.o. iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da je reši u datom roku, obavestiće Kupca a o produžavanju roka za rešavanje reklamacije istovremeno tražeći njegovu saglasnost i navodeći rok u kome će je rešiti. Po dobijanju  tražene saglasnosti, istu je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Reklamacije na oštećenje u transportu

Prilikom preuzimanja pošiljke potrebno je  da vizuelno u prisudstvu kurira pregledate pošiljku da slučajno ne postoje neka vidna oštećenja.

Ukoliko primetite da je transportna kutija oštećena (pocepana, nagnječena) do mere da posumnjate da je  i proizvod možda oštećen, odbijte prijem pošiljke i odmah nas obavestite na telefon 063 213544  ili nam pošaljite mejl sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na  adresu beautygroup@sbb.rs i navedite razlog zbog kog ste odbili da preuzmete paket.

U najkraćem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Ukoliko je pošiljka  bez oštećenja slobodno preuzmite pošiljku i  potpišite kuriru adresnicu.

Reklamacije zbog nesaobraznosti robe

Reklamacioni list možete preuzeti ovde.

Povrat robe i novca

U slučaju da je reklamacija kupca putem telefona ili mejla usvojena, kupac je dužan da prodavcu pošalje reklamiranu robu, a troškove dostave snosiće prodavac. Kupac zatim ima pravo da bira da li želi da mu se pošalje nova roba ili da mu bude vraćen novac. U slučaju da se kupcu šalje nova roba, troškove dostave snosiće prodavac. A u slučaju da se kupcu vraća novac, kompletan iznos uključujući i troškove naplaćene za dostavu, biće uplaćen na žiro račun koji kupac navede prilikom zahteva za povraćaj novca.