Uslovi korišćenja sajta

Dobro došli na sajt www.payot.rs

Na ovoj stranici se nalaze opšti uslovi pod kojima možete koristiti sajt www.payot.rs.
Propisani uslovi poslovanja definišu međusobni poslovni odnos, prava i obaveze Korisnika sajta i privrednog društva Beauty Group d.o.o. i služe da Korisniku sajta omoguće kupovinu kozmetičkih preparata iz ponude Prodavca, kao i da Kupac pre kupovine na jasan i nedvosmislen način bude upoznat sa uslovima pod kojima može doći do zaključenja ugovora o kupoprodaji,  načinom zaključenja takvog ugovora, svojiim pravima i obavezama prilikom kupovine robe, kao i obaveštenjima koje je prodavac dužan da uputi kupcima pre zaključenja ugovora.

Ovi Uslovi korišćenja zajedno sa našom Politikom privatnosti čine Ugovor koji se primenjuje na Vas.

Pristupom ili korišćenjem Sajta www.payot.rs pravno ste obavezani ovim Ugovorom.

Ukoliko bilo šta u ovom tekstu nije prihvatljivo za vas, molimo Vas da odmah prestanete sa korišćenjem Internet stranice www.payot.rs.

Izmena uslova korišćenja

Beauty Group d.o.o. zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodnih obaveštenja ažurira, menja i dopunjava ove Uslove korišćenja i Politiku privatnosti u cilju usklađivanja sa potrebama poslovanja i/ili novim regulatornim i zakonodavnim merama.

Sve izvršene promene stupaju na snagu danom njihog objavljivanja na ovoj internet stranici.

Stoga, preporučujemo da redovno čitate Uslove korišćenja i Politiku privatnosti, s obzirom na to da Vas obavezuje trenutna verzija.

Dalje korišćenje ove internet stranice nakon izvršenih izmena podrazumeva da ste prilikom svake nove porudžbine upoznati i saglasni sa izvršenim izmenama.

Definicije

Kada kažemo „Beauty Group“, „Prodavac“ ili „Mi“ mislimo na društvo Beauty Group d.o.o., sedište društva Beograd-Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10g/vp55, mat.br. 20096900, PIB: 104128001.

Kada kažemo “Opšti uslovi poslovanja”, “Uslovi” ili “OUP” mislimo na uslove poslovanja koji važe za kupovinu u našoj e-prodavnici.

Kada kažemo „Kupac“ ili „Vi“ mislimo na bilo koje fizičko ili pravno lice koje je poručilo proizvod(e) Prodavca putem e-prodavnice ili koje je zainteresovano da poruči proizvode Prodavca.

Kada kažemo “Korisnik sajta” mislimo na svako lice koje pristupi i koristi Sajt.

Kada kažemo “Gost” mislimo na Kupca koji obavlja porudžbinu bez registracije naloga na Sajtu.

Kada kažemo “Registrovani korisnik” mislimo na Korisnika Sajta koji je registrovao svoj nalog na Sajtu.

Kada kažemo “Potrošač” mislimo na fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti i na koga se primenjuju propisi o zaštiti potrošača.

Kada kažemo “Kupoprodajni ugovor” ili “ugovor” mislimo na ugovor o kupoprodaji bilo kog proizvoda i/ili usluge Prodavca, koji uključuje odredbe OUP (Opšti uslovi poslovanja) kao i eventualne posebne uslove ukoliko su ugovoreni između Ugovornih strana.

Kada kažemo Sajt, mislimo na sajt Beauty Group-a.

Kada kažemo “Politika privatnosti” ili “Politika” mislimo na poseban akt u kome dajemo informacije kako obrađujemo Vaše podatke u vezi sa korišćenjem Sajta i u vezi sa kupovinom putem e-prodavnice. Politika je dostupna na ovom linku.

Kada kažemo “Ugovorne strane” mislimo na Kupca i Prodavca zajedno.

Linkovi ka sajtovima trećih lica

Određeni delovi Sajta mogu sadržati linkove ka sajtovima trećih lica. Svaki od tih sajtova ima svoje uslove korišćenja i politiku privatnosti, koji se mogu značajno razlikovati od ovih koji se primenjuju na naš Sajt. Mi nemamo kontrolu nad tim sajtovima i ne snosimo bilo kakvu odgovornost kako za dostupnost tih sajtova, tako ni za uslove korišćenja i politiku postupanja sa podacima o ličnosti koji se primenjuju na njihove posetioce i korisnike.

Ukoliko linkovanjem omogućimo pristup informacijama drugog pružaoca usluga, mi ne snosimo odgovornost za takve informacije.

Postavljanje linkova trećih lica na našem Sajtu ni na koji način ne podrazumeva da preporučujemo ili odobravamo usluge ili proizvode koji se nude preko tih sajtova.

Zaštita intelektualne svojine

Ukoliko drugačije ne proističe iz ovih Uslova korišćenja i Politike privatnosti, svi materijali na našem Sajtu zaštićeni su našim pravom intelektualne svojine.

Bilo kakva neovlašćena upotreba materijala na našem Sajtu i/ili njihovog dela bez naše dozvole predstavlja kršenje našeg prava intelektualne svojine. Preduzećemo sva pravna sredstva radi zaštite našeg prava intelektualne svojine odmah po saznanju o bilo kojoj neovlašćenoj upotrebi.

Svako kopiranje ili preuzimanje materijala sa našeg Sajta, bilo njegovog dela ili u celosti, dozvoljeno je samo uz našu pisanu saglasnost.

Takođe, zadržavamo sva prava intelektualne svojine za materijale na Sajtu koja nisu izričito pomenuta Uslovima korišćenja i Politikom privatnosti.

Međutim, dozvoljeno je objavljivanje materijala sa našeg Sajta na društvenim mrežama, posredstvom našeg Sajta i obezbeđujući da je izvor vidljiv, kao što je dozvoljeno i posetiocima Sajta da preuzimaju materijale sa Sajta u lične i nekomercijalne svrhe.

Upotreba našeg imena i logoa

Nije dozvoljena upotreba našeg imena, logoa ili poslovnog imena osim u saglasnosti sa ovim Uslovima korišćenja i Politikom privatnosti.

Promena sadržaja sajta

Zadržavamo pravo da ažuriramo Sajt s vremena na vreme. Možemo promeniti sadržaj ili bilo koji deo našeg Sajta. Kao posledica toga, Sajt povremeno može biti nedostupan.

Događaji van kontrole

Ne snosimo odgovornost prema Vama zbog bilo kog kršenja Uslova korišćenja izazvanog događajima ili okolnostima koje su bile van naše razumne kontrole.

Izjava o odricanju od odgovornosti

Informacije na našem Sajtu, kao što su materijali, obezbedili smo bez naknade i služe isključivo za informacione svrhe. Iako su informacije pružene u dobroj veri i sa težnjom da budu precizne i tačne, one ne predstavljaju bilo kakav profesionalni savet.

Ne snosimo bilo kakvu odgovornost za gubitak ili štetu koja nastane u vezi sa upotrebom informacija, materijala i/ili mišljenja na našem Sajtu, uključujući ali ne ograničavajući se na:

  • bilo koje gubitke ili štetu koja nije prouzrokovana našom povredom,
  • poslovne gubitke,
  • gubitke profita; gubitke podataka; gubitke u proizvodnji; gubitke komercijalnih ili poslovnih mogućnosti; ušteda ili popusta,
  • indirektne, posledične ili specijalne gubitke ili štete, uključujući bilo koje gubitke ili štete koje su bile predvidive u vreme kada su doneti ovi Uslovi korišćenja,
  • bilo koji gubitak ili šteta nastala na Vašim računarskim programima, platformi ili podacima, koji su nastali u vezi sa upotrebom našeg Sajta.

Delimična ništavost uslova korišćenja

U slučaju da se za bilo koju odredbu ovog Ugovora utvrdi da je ništava od strane nadležnog suda, to neće uticati na punovažnost preostalih odredaba ovog Ugovora, koje će nastaviti da se primenjuju u celosti.

Rešavanje sporova

U slučaju eventualnog spora proisteklog iz ovog Ugovora biće nadležan stvarno nadležan sud u Beogradu.

Ceo ugovor

Ovaj Ugovor (sa periodičnim izmenama) čini kompletan Ugovor između Vas i nas u vezi sa predmetnim pitanjem i zamenjuje sve eventualne prethodne Ugovore i razumevanja između Vas i nas u vezi sa predmetnim pitanjem.

Newsletter

Možete se prijaviti na naš newsleter.

Dodaćemo Vas na našu mejl listu samo nakon Vaše izričite saglasnosti.
Ukoliko se prijavite na naš Newsletter Vaša mejl adresa biće prikupljena u skladu sa našom Politikom privatnosti.
Vaša saglasnost da budete prijavljeni na naš Newsletter može biti opozvana u bilo koje vreme.